THERE IS NO SLIDER: Domyślny, TYPE: 1

więcej
informacji

Definicja

W Polsce 4 grudnia 2018 roku weszły w życie wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego. W normatywach technicznych stanowiących załącznik do wytycznych określono też warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne. Bazujemy na powyższych wytycznych oraz normatywach BABS  -  Federalnego Urzędu Ochrony Ludności w Szwajcarii. Dodatkowo korzystaliśmy z opracowań naukowych i standaryzacji amerykańskiej.

Przez budowlę ochronną należy rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych, przed skutkami działań zbrojnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, katastrof ekologicznych, przemysłowych lub innych zagrożeń. Najlepszą ochronę przed czynnikami rażenia zapewnia całkowite zagłębienie budowli w ziemi. Wyróżniamy szereg klas odporności schronów i ukryć. 

Nasz schron wykonany jest zgodnie z normatywem przeznaczonym dla schronów kategorii P, czyli ma zabezpieczać przed:

  1. a) nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej o wartości ∆pm ≥ 0,03 MPa (ochrona w odległości nie mniejszej, niż 3km od epicentrum energii wybuchu 200kt)
  2. b) skutkami wstrząsu,
  3. c) skutkami obciążeń wtórnych od spadających elementów konstrukcji budynków i zagruzowania,
  4. d) odłamkami bomb i pocisków,
  5. e) promieniowaniem przenikliwym z opadu radioaktywnego, przy zapewnieniu współczynnika osłabienia promieniowania przenikliwego K ≥ 100,
  6. f) oddziaływaniem pożarów w obrębie budynku, w którym usytuowano schron oraz w rejonie wokół schronu,
  7. g) bojowymi środkami trującymi, a w przypadku wyposażenia w odpowiednie urządzenia – chroniące również przed innymi substancjami toksycznymi;